Vier tips om succesvol invloed uit te oefenen op je omgeving

Tips van Pieter Meijer, expert bij programma Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie BZK

Hoe kan je als natuur en milieu(vrijwilligers)organisatie invloed uit oefenen op je leefomgeving via de Omgevingswet? Pieter Meijer werkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is nauw betrokken bij de Omgevingswet. Wat zijn zijn belangrijkste tips hiervoor?

1. Stel een aantal principes op/thema’s vast die wezenlijk zijn voor wat je wilt bereiken en waar je altijd op terug kunt grijpen. Bijvoorbeeld:

  • het (stads-)ecosysteem als geheel versterken
  • geen ingreep zonder zicht op duurzaam en ecologisch beheer,
  • van groen erbij naar groen tenzij, Groen voor en door de (wijk)bewoners.

2. Zorg dat je helemaal voor in het proces invloed uitoefent, al bij de start van het opstellen van de Omgevingsvisie door een gemeente.

3. Kom door de voordeur. Eis via de koninklijke weg een rol op vroeg in het proces van de totstandkoming van een Omgevingsvisie of een Omgevingsplan. Beding daarbij een gelijke informatiepositie en eventueel een vergoedingen voor de mensen die veel tijd in het proces moeten steken. Maak hier heldere afspraken over met de gemeente. En oefen invloed uit op het participatiebeleid dat gemeenten dienen op te stellen.

4. Werk samen! De natuurorganisaties is een veelvuldig pallet van vooral vrijwilligers met diverse deskundigheden en interesses. Bundel die en kom met gezamenlijke inbreng. Verspil geen tijd met onderlinge discussies. Je bereikt veel minder als elke groene organisatie met eigen inbreng komt, zeker als die ook nog eens tegenstrijdig is.

Lees ook het interview met Michel Brands, Beleidsadviseur Groen en Programmaleider Duurzaamheid bij de gemeente Laarbeek.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎