Wat is een zienswijze? En hoe dien je die in? En wat is het verschil met participatie?

Het indienen van een zienswijze door belanghebbenden is een formeel proces, voorafgaand of gedurende het besluitvormingsproces. Het resultaat van zienswijzen moet worden meegenomen in het besluit.

In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit of plan, maar komt er eerst een voorgenomen besluit of plan. Over dat voorgenomen besluit of plan kan je jouw mening geven. Een zienswijze is een mening (jouw mening) over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Verschil met participatie

Een zienswijze indienen is wat anders dan participeren. Participatie is een informeel proces, waarbij belanghebbenden al vroegtijdig betrokken worden en hun ideeën en wensen kunnen inbrengen bij het proces van het vormgeven van een besluit, (omgevings)visie of (omgevings)plan.

Participeren betekent meedoen aan, deelnemen aan, meedenken bij visie- en planvorming. Participatie zorgt voor meer draagvlak voor visies, beleid en plannen. Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt in principe voor iedereen. De initiatiefnemer - diegene met een idee of plan, dat kan de overheid (gemeente) zijn maar ook een ondernemer of burger - bepaalt de manier waarop participatie plaatsvindt.

Met participatie worden belanghebbenden op een zo vroeg mogelijk moment betrokken bij de visie of het plan waaraan wordt gewerkt. Direct omwonenden of ondernemers kunnen belanghebbend zijn omdat de visie of het plan invloed kan hebben op hun omgeving. Wie belanghebbenden zijn hangt af van wie er door ‘geraakt’ wordt. Het gaat dus niet altijd om inwoners of ondernemers. Het kan ook gaan om maatschappelijke organisaties of anderen.

Het doel van participatie is dat een plan of idee kan rekenen op draagvlak in de samenleving, zodat de overheid een goed besluit kan nemen over de visie of het plan.

Proces zienswijze indienen

Voorgenomen gemeentelijke besluiten kondigt de gemeente wekelijks aan in de bekendmakingen op haar website en veelal in een huis-aan-huis blad. Als het voorgenomen besluit alleen voor jou van belang is, kan je ook een brief hierover krijgen.

Zienswijze kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente.

Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de gemeente. Bij mondelinge zienswijze verzoek de gemeente veelal om een afspraak te maken.

Voorwaarden

De zienswijze dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden ingediend. Meestal is dat zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt.

De zienswijze dient gericht te zijn aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld het college van burgermeester en wethouders of de gemeenteraad.

Als u de zienswijze schriftelijk indient, vermeldt u in elk geval in jouw brief:

  • het voorgenomen plan of besluit waarover je een zienswijze indient
  • het dossiernummer, een omschrijving en de datum van het voorgenomen plan of besluit waartegen de zienswijze is gericht
  • de redenen waarom je een zienswijze indient; alle gronden (argumenten) van de zienswijze
  • de datum
  • je naam en adres of naam en adres van de indienende (vrijwilligers)groep/organisatie
  • je handtekening
  • als de indiener een vereniging of stichting is, de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Als iemand anders een zienswijze voor je indient, dan dien je een door jouw ondertekende schriftelijke machtiging mee te sturen.

Afwijzing zienswijze

Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Als jouw zienswijze is afgewezen, kun je bezwaar maken of in beroep gaan. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.

Ik vind dat mijn belangen niet worden gehoord… Wat nu?
Wat vindt u van deze site? 👍 👎