Drie tips van Henk van Beek

Voor het inbrengen van ideeën voor een gemeentelijke omgevingsvisie

Henk van Beek is al 36 jaar natuurgids voor het IVN, doet historisch onderzoek voor de Bond en Heemschut en is actief bij de Stichting Middengebied. De stichting Middengebied zet zich in voor duurzame instandhouding van de natuur, landschap en cultuurhistorische waarden (materieel erfgoed) van het Middengebied, ook wel het Rijk van Dommel en Aa genoemd (regio Eindhoven en Helmond).

De stichting is incidenteel en structureel vertegenwoordigd in klankbordgroepen en werkgroepen van overheidsinstanties en organisaties op het terrein van natuur, landschap, milieu en erfgoed. Verder stelt de stichting zich pro-actief op om zaken in een vroegtijdig stadium bespreekbaar te maken.

Henk is namens de Stichting onder andere betrokken geweest bij het inbrengen van een zienswijze op de Omgevingsvisie van de gemeente Laarbeek.

Welke tips heb jij voor vrijwilligersgroepen die input willen geven voor een Omgevingsvisie?

Wacht niet af

“Zorg ervoor dat je in een vroeg stadium je visie en ideeën inbrengt. Wacht niet of tot je inbreng gevraagd wordt. Als je het gevoel hebt dat je niet in een vroeg stadium betrokken wordt, zoek dan contact de gemeente en geef je input, draag bouwstenen aan. Doe dat op papier én via gesprekken.

De gemeente heeft onze stichting te laat betrokken bij de tot standkoming van de ontwerpvisie. Eerder had de gemeente ons toegezegd dat we direct betrokken zouden worden wanneer het concept-ontwerp gereed was. De gemeente heeft zich echter niet aan deze afspraak gehouden. Pas toen de ontwerp-omgevingsvisie voor iedereen ter inzage lag, kregen we de kans te reageren. Dat is erg jammer. Want het is erg belangrijk dat je als belanghebbende in een zo vroeg mogelijk stadium bij het proces wordt betrokken. Dan heb je nog kans om bij te sturen. De volgende keer wachten we niets meer af en nemen we zelf het voortouw.”

Persoonlijk contact

“Zoek persoonlijk contact met ambtenaren en bestuurders van de gemeente. Probeer ze persoonlijk te spreken te krijgen om je visie en ideeën over te brengen.”

Schakel je netwerk in

Schakel je netwerk in en ga te rade bij andere groepen en organisaties. Ga niet zelf het wiel uitvinden als er mensen zijn die al kennis en ervaring hebben met de Omgevingswet. Leer van hun kennis en ervaring. Dat kunnen vrijwilligers zijn maar ook professionals, zoals de mensen van Natuur en Milieufederaties of een beleidsmedewerker van een gemeente die je persoonlijk kent.

Zienswijze

Stiching Middengebied heeft een zienswijze op de ontwerpvisie van de Gemeente Laarbeek op papier gezet en ingestuurd. De Stichting pleit daarin onder andere voor een gebiedsgerichte benadering, waarbij per gebied het ambitieniveau aangegeven en een gebiedsvisie ontwikkeld wordt. Ook doet de stichting aanbevelingen ten aanzien van toerisme en recreatie, kwetsbare (natuur)gebieden, luchtkwaliteit, historische bebouwingsconcentraties en historische geografie.

Benieuwd naar de zienswijze op de Concept Omgevingsvisie Gemeente Laarbeek van Stichting Middengebied? Download hem dan hier.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎