Privacyverklaring Samenvooronzeleefomgeving.nl

www.samenvooronzeleefomgeving.nl is een gezamenlijke website van 9 organisaties te weten:

 • IVN natuureducatie
 • Natuur&Milieu
 • Natuurmonumenten
 • Landschappen.nl
 • Milieufederatie
 • Vogelbescherming Nederland
 • Soorten.nl
 • IPC groene Ruimte
 • De Natuur en Milieufederaties

Deze website is een uiting van het samenwerkingsverband ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’. Hierin werken genoemde natuur- en milieuorganisaties samen met als doel: hun leden, donateurs en vrijwilligers informeren over de Omgevingswet en hen ondersteunen bij het invloed uitoefenen op hun leefomgeving via h Omgevingswet. De samenwerkingspartners willen hun achterban faciliteren om op lokaal niveau op te komen voor natuur- en milieubelangen en initiatieven te nemen om natuur- en milieuwaarden te verbeteren.

Middels het contactformulier kunnen vragen gesteld worden. Wat gebeurt er dan met uw persoonsgegevens?

Contactformulieren komen op de servers van de bouwer van de website Netgemak. Met deze organisatie heeft Vogelbescherming Nederland een Verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over onder meer het veilig bewaren van uw persoonsgegevens en de bewaartermijnen. De contactformulieren worden direct doorgestuurd naar de e-mailbox van Vogelbescherming Nederland. Daar is één medewerker belast met de beantwoording van uw vraag. Mocht een van de partnerorganisaties uw vraag beter kunnen beantwoorden, dan wordt de e-mail doorgestuurd naar één medewerker van die betreffende organisatie. Uw vraag wordt in principe per e-mail beantwoord. Als u een telefoonnummer achterlaat, kan er voor gekozen worden uw vraag per telefoon te beantwoorden. Met alle partners is een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn afspraken over het verwijderen van uw gegevens overeengekomen.

Uw persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

Bewaartijden

De contactformulieren worden niet langer bewaard dan nodig is om uw vraag te beantwoorden. Dat is normaal gesproken maximaal één week. Daarna worden uw persoonsgegevens geheel verwijderd uit de e-mailapplicatie. De bouwer van de website Netgemak bewaart de contactformulieren maximaal één week en verwijdert deze daarna uit al haar systemen.

Rechten

Uw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Recht van bezwaar indien u niet langer door ons benaderd wilt worden, kunt u dat bij ons aangeven.
 • Recht op inzage: op uw verzoek melden wij aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hetzelfde kunt u doen als uw gegevens onvolledig zijn.
 • Recht op vergetelheid: op uw verzoek worden uw gegevens uit de database verwijderd. Dit kan alleen voor zover op ons geen wettelijke plicht rust uw gegevens (langer) te bewaren.
 • Recht op overdraagbaarheid: wanneer wij uw gegevens digitaal verwerken op grond van uw toestemming of omdat wij een overeenkomst met u hebben, dan kunt u deze gegevens digitaal van ons ontvangen, zodat u deze bijvoorbeeld kunt doorgeven aan een andere instantie.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijke beperken, bijvoorbeeld wanneer u vindt dat wij uw gegevens ten onrechte verwerken of wanneer u vermoed dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Wij stoppen dan met het verwerken van uw gegevens, totdat dit is gecontroleerd.

Bovenstaande verzoeken kunt u indienen bij onze compliance officer door middel van een e-mail naar compliance@vogelbescherming.nl of per telefoon via 030-6937700. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar of wanneer u onder curatele bent gesteld, kan het verzoek alleen door uw wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend.

Nadat u een verzoek indient zullen wij binnen één maand op uw verzoek reageren. Wanneer uw verzoek buitensporig is of wanneer de rechten en vrijheden van anderen in gevaar komen, mogen wij uw verzoek weigeren. Ook hiervan zult u binnen één maand op de hoogte worden gebracht.

NB: omdat uw persoonsgegevens maximaal één week worden bewaard, zal het verwijderen van uw gegevens het beroep op uw rechten doorkruisen.

Vogelbescherming Nederland
Boulevard 12
3707 BM ZEIST


Telefoon: 030-6937700
E-mail: compliance@vogelbescherming.nl

Wat vindt u van deze site? 👍 👎