Omgevingsvergunning

Voor een activiteit of initiatief in de fysieke leefomgeving moet de initiatiefnemer soms een omgevingsvergunning aanvragen. Welke activiteiten vergunningplichtig zijn legt de gemeente in het Omgevingsplan vast.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk te doen met algemene regels, zonder vergunningsplicht. Maar als projecten veel invloed hebben op de leefomgeving of erg afwijken van het omgevingsplan kan er wel een omgevingsvergunning nodig zijn. Dan kunnen belanghebbenden van zich laten horen.

Een paar voorbeelden van activiteiten die veel invloed hebben op de leefomgeving:

  • Een school wil renoveren en uitbreiden. Er zal daarbij groen verdwijnen en vleermuizen raken hun plek kwijt.
  • Een projectontwikkelaar wil huizen bouwen op een weiland. Open ruimte verdwijnt en het landschap verandert.
  • De provincie wil bomen kappen om een weg aan te leggen of te verbreden. Het landschap verandert en het verkeer brengt geluid en fijnstof met zich mee.
  • Een boer wil bomensingels en houtwallen verwijderen om zijn grond efficiënter te bewerken.
  • De gemeente wil een mulifunctioneel centrum bouwen in een druk stadsdeel. Een speelveldje moet daarvoor verdwijnen.

In het Omgevingsloket kunnen inwoners en organisaties checken of een vergunning nodig is en deze meteen ook aanvragen. Je vindt het Omgevingsloket via de website van de betreffende gemeente en vanaf 1 oktober 2022 ook via www.omgevingsloket.nl.

Belanghebbenden betrekken

Wie een vergunning aanvraagt moet laten zien of en zo ja hoe burgers, organisaties of andere belanghebbenden zijn betrokken bij het initiatief en wat de uitkomst daarvan is. De gemeente moet immers een weloverwogen besluit kunnen nemen. Er moet rekening zijn gehouden met alle relevante belangen. Belangrijk is om vroegtijdig in gesprek te gaan. Liefst voordat het initiatief is uitgewerkt, want dan is er nog ruimte om problemen te benoemen en oplossingen te zoeken. Zoek daarbij naar gedeelde belangen. Zo kom je er samen beter uit.

Procedure

De omgevingsvergunning wordt in de meeste gevallen voorbereid met de reguliere procedure, waarbij je alleen bezwaar kan maken. In bijzondere gevallen geldt de uitgebreide procedure, waarbij je tegen de ontwerpvergunning een zienswijze kan indienen en je later ook nog bezwaar kan maken. Bezwaar maken tegen een vergunning kan alleen als je belanghebbende bent. Wie als ‘belanghebbende’ kan gelden, is een juridische kwestie. Lokale natuur- en milieuorganisaties kunnen in principe als belanghebbende gelden, met name als ze duidelijke statuten hebben, en rechtspersoon zijn of daarmee vergelijkbaar. Privépersonen gelden alleen als belanghebbende als ze een specifiek belang hebben bij de vergunde activiteit, bijvoorbeeld als ze zicht hebben op de locatie, of er overlast van kunnen ondervinden.

Het College van B&W verleent de Omgevingsvergunning. Bij een zogenaamde buitenplanse vergunning, waarmee van het Omgevingsplan wordt afgeweken, kan de gemeenteraad vooraf bepalen, via een lijst van instemmingsplichtige gevallen, dat zij instemming moet verlenen. Maar activiteiten die nu vergunningplichtig zijn, kunnen ook vergunningvrij worden gemaakt.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎