Zelf een groen initiatief starten

Bewoners kunnen zelf initiatieven starten voor het ontwikkelen en verbeteren van de leefomgeving. De Omgevingswet daagt bewoners en bedrijven uit om actief ideeën aan te dragen. En overheden zullen bewoners de ruimte moeten geven om hun initiatief vorm te geven.

Een goed initatief heeft meer kans van slagen als je het goed uitwerkt voordat je het aan de gemeente voorlegt. Sluit waar mogelijk aan bij het beleid van de gemeente, dan sta je al 1-0 voor. En werk je initiatief goed en conreet uit. Voor wie is het, wie maken er gebruik van? Hoe komt het er uit te zien? Wat zijn de voordelen? Hoe pak je het aan? Gebruik daarvoor eventueel het Stappenplan Eigen initiatief.

Als je initiatief goed is uitgewerkt dien je het in bij de gemeente.

Vergunning nodig?

Ben je als inwoner de initiatiefnemer van een project waarvoor je een omgevingsvergunning moet aan vragen (bijvoorbeeld als je iets gaat bouwen of slopen)? Dan moet je ook aangeven of en hoe aan participatie is gedaan. Je moet aangeven of en hoe jij medebewoners, lokale bedrijven en andere belanghebbenden hebt betrokken bij je plan én wat de resultaten daarvan zijn. Hoe je die participatie vormgeeft, mag je als initiatiefnemer zelf beslissen. De overheid betrekt deze informatie bij de afweging of je de vergunning krijgt of het besluit wordt goedgekeurd.

De gemeente legt in het Omgevingsplan vast welke activiteiten vergunningplichtig zijn. In het Omgevingsloket kunnen inwoners en organisaties checken of een vergunning nodig is en deze meteen ook aanvragen. Je vindt het Omgevingsloket via de website van de betreffende gemeente en vanaf 1 oktober 2022 ook via www.omgevingsloket.nl.

Voorbeelden van eigen initiatieven

Er zijn al heel veel mooie initatieven uitgevoerd. Een zoektocht in de buurt levert altijd wel iets op: je ziet bijvoorbeeld een bordje met uitleg over een bloemenweide met insectenhotels. Online is er natuurlijk ook heel veel te vinden. Hier een paar voorbeelden ter inspiratie.

Initatieven uit het IJsvogelfonds

Het IJsvogelfonds van de Vogelbescherming steunt elk jaar initiatieven om de omgeving voor vogels te verbeteren. Bijvoorbeeld een ijsvogelbroedwand, een zwaluwentil, een vogelvriendelijk landje met insectenhotels. Boerenerven worden leefbaarder gemaakt voor de ringmus.

Kijk voor meer informatie op de website van Vogelbescherming Nederland.

Behoud Twents Landschap

Een groep burgers is de Stichting Behoud Twents Landschap gestart. Hun doel is om de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het mooie Twentse coulissenlandschap te beschermen.

Zie de website van Stichting Behoud Twents Landschap.

Klimaatadaptatie

Aanpassen aan klimaatverandering kan op heel veel manieren. De overheid wil dit stimuleren. Er zijn allerlei regelingen voor waar je ook als inwoner gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld als je een wadi wilt aanleggen om regenwater op te vangen.

Op de website van Klimaatadaptiatie Nederland vind je meer informatie en voorbeelden.

Blije bijen

Verschillende gemeentes staan open voor initatieven om de insecten en vlinders te helpen. Ecologisch maaibeleid of een insectenhotel, vaak zijn burgers de initatiefnemers. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Bijenlandschap.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎