5 Kansen die de Omgevingswet biedt om te verzilveren

Kansen die voorkomen uit het rapport "Roeien met nieuwe riemen - Kansen en bedreigingen van de Omgevingswet". Het rapport is het resultaat van een onderzoek door Natuur- en milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Tip 1 - Participatiekansen

Vraag uw gemeente om een participatieverordening op te stellen, voor zover nog niet aanwezig. Vooral ook voor het 8 jarige proces van omzetting van bestaande bestemmingsplannen naar een omgevingsplan. In de participatieverordening wordt een heldere set van spelregels vastgelegd, waardoor duidelijk is voor inwoners en belanghebbenden hoe hun input wordt meegenomen in het proces.

Vraag de gemeenteraad om een lijst op te stellen van activiteiten waar bij een “buitenplanse vergunning” (om af te wijken van het omgevingsplan) participatie verplicht is.

Tip 2 - Omgevingsvisie

Maak gebruik van de mogelijkheden om te participeren (inbreng te geven) bij het maken van de omgevingsvisie van uw gemeente. Wijs er op dat de gemeente in de visie rekening moet houden met milieubeginselen als voorzorg en preventie. Het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid beleid kan opstellen en maatregelen kan nemen uit vrees voor negatieve gevolgen van activiteiten, ook als daarover nog geen wetenschappelijke overeenstemming over is. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor sommige gezondheidsrisico’s van veehouderij of nieuwe technieken. Kort door de bocht: ‘bij twijfel niet doen’. Het preventiebeginsel betekent dat overheden bij maatregelen voorrang geven aan preventie, ‘voorkomen is beter dan genezen’

Tip 3 - Omgevingsplan

Vraag uw gemeente om de vergunningplicht voor bouwactiviteiten in het omgevingsplan te behouden. Dit zeker als het omgevingsplan, zoals vaker voor zal komen, open (multi-interpretabele) regels bevat.

Tip 4 - Omgevingswaarden

Vraag uw gemeente (of provincie) om omgevingswaarden op te nemen in hun omgevingsplan (resp. provinciale verordening). Bijvoorbeeld voor een betere luchtkwaliteit (bijv. roet, ultrafijnstof), waterkwaliteit, donkerte of klimaat. De waarden kunnen als inspanningsverplichting of - beter - als resultaatsverplichting worden geformuleerd.

Tips 5 - Rechtsbescherming

Spreek met de gemeente af voor welke omgevingsvergunningen een termijn van 4 weken moet gelden voor het inwerking treden van die vergunning. Als zij dit niet doen treedt namelijk de vergunning de dag na verlening in werking en kan onherstelbare schade optreden (zoals het kappen van monumentale bomen). Binnen die 4 weken is het mogelijk om bezwaar te maken en om schorsing te vragen. Binnen die 4 weken is het mogelijk om bezwaar te maken en om schorsing te vragen.

Bekijk het handige overzicht over inspraak en rechtbescherming.

 

Wat vindt u van deze site? 👍 👎