Wat wordt er bedoeld met fysieke leefomgeving? Eigenlijk is dat de omgeving die je kunt zien, ruiken, horen en voelen. De omgeving zoals je die fysiek kunt waarnemen. Daartoe behoren:

Bouwwerken

Bouwwerken zijn constructies van beton, metaal, hout of ander materiaal die met de grond verbonden zijn. De Omgevingswet regelt onder andere bouwhoogte of natuurinclusief bouwen.

Infrastructuur

Infrastructuur bestaat uit alle verbindingen in het land, zoals wegen, spoorwegen, waterwegen, hoogspanningskabels, transportleidingen en buisleidingen.

Water en watersystemen

Bij water gaat het om rivieren, kanalen, meren, beken, grachten, de Noordzee en de Waddenzee. Met een natuurfunctie, of een functie voor drinkwater, recreatie, visserij, scheepvaart of industrie.

Een watersysteem is een samenhangend geheel van oppervlaktewater en grondwater. De Omgevingswet regelt veiligheid, voldoende water en waterkwaliteit.

Lucht

Bij lucht gaat het vooral om een goede luchtkwaliteit en het voorkomen van schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.

Bodem

De bodem is het vaste deel van de aarde. Daarin bevinden zich ook vloeibare en gasvormige bestanddelen en allerlei organismen. De Omgevingswet gaat over milieuregels voor de bodemkwaliteit.

Landschap

Landschap is eigenlijk het totaalbeeld van een bepaald gebied. Het karakter van een landschap wordt bepaald door zowel menselijke en natuurlijke invloeden. Met de Omgevingswet kunnen kenmerken als openheid of coulissenlandschap worden beschermd.

Natuur

Bij natuur gaat binnen de Omgevingswet vooral over het beschermen van gebieden en soorten en over behoud en verbeteren van de natuurkwaliteit.

Cultureel erfgoed en Werelderfgoed

De Omgevingswet definieert Cultureel erfgoed als: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Werelderfgoed is het cultureel en natuurlijk erfgoed in Nederland dat op grond van het werelderfgoedverdrag is opgenomen in de Lijst van het Werelderfgoed (Unesco). Bijvoorbeeld De Beemster, de Waddenzee en de Stelling van Amsterdam.

Wat vindt u van deze site? 👍 👎