Kansen voor natuur in Westpoort-Matsloot

De Onlanden is de naam van het grootschalige natuur- annex waterbergingsgebied in de kop van Drenthe. Een klein deel ligt in de provincie Groningen. Op dit moment wordt aan de noordrand van De Onlanden ruimte gezocht voor een aantal maatschappelijke en economische opgaven: duurzame energieopwekking, bedrijvigheid, natuur, waterberging, berging van bietengrond, recreatie en mobiliteit. De betrokken overheden zijn begonnen met de ontwikkeling van een regioraamwerk voor dit gebied.

Deze ontwikkelingen kunnen effecten hebben op De Onlanden. Maar belangrijker nog: in dit gebied liggen ook kansen voor versterking van de natuur. Daarom heeft de stichting Natuurbelang De Onlanden het initiatief genomen om een eigen visie op dit gebied te geven. Samen met de Milieufederaties Drenthe en Groningen, het Groninger en Drentse Landschap, Natuurmonumenten, de omliggende IVN’s, KNNV, Landschapsbeheer Drenthe, de werkgroep Avifauna Drenthe en de Energie coöperatie Noordseveld is de visie verder uitgewerkt en op 30 november aangeboden aan de betrokken overheden. De Stichting wil constructief meedenken over de toekomst met als insteek dat de opgaven gecombineerd worden over de bestuurlijke grenzen heen én er een plus voor natuur wordt gerealiseerd.

De visie is gefundeerd op drie belangrijke pijlers:

  • Versterking van de hydrologische en ecologische koppeling van het Drentse beekstelsel en De Onlanden met het Reitdiepsysteem, Lauwersmeer en Waddenzee door een natte ecologische verbinding;
  • Inrichting van het westelijk deel van polder Matsloot en de graslanden ten westen van Westpoort als Drents-Groningse combinatie van natte natuur en waterberging;
  • Versterking van de overgangszone tussen stedelijk gebied en robuuste natuur.

Lees meer over de visie

 

Wat vindt u van deze site? 👍 👎