Reglement stimuleringsfonds ‘Groene Bondgenoten’

Dit fonds is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

1. Begripsomschrijvingen

a. Indiener: diegene die een project indient voor financiële bijdrage uit het fonds. Een indiener is een vrijwilligersgroep.
b. Vrijwilligersgroep: groep van burger(s) die buiten een (vast) dienstverband onbetaald – of tegen betaling van slechts een vrijwilligersvergoeding - werkzaamheden verricht.
c. Jury: beoordeelt de aanvragen. De jury bestaat uit medewerkers van LandschappenNL, SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en Vogelbescherming Nederland.
d. Secretaris: diegene die administratief uitvoering geeft aan het fonds
e. Projectvoorstel: een beschrijving van een activiteit, met werkwijze en benodigde materialen.

2. Doelstelling fonds

Doelstelling van het fonds is het ondersteunen en stimuleren van samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving. Aanvragen moeten in ieder geval gericht zijn op samenwerking en bij voorkeur ook één van de volgende aspecten:

  • Basiskwaliteit Natuur
  • De Omgevingswet
  • Initiëren/uitbreiden lokale groene samenwerkingsverbanden
  • Behoud en herstel van landschap, planten en dieren in de omgeving (ook de bebouwde omgeving).

3. Beschikbare bijdrage

a. Het totale beschikbare bedrag voor uitvoering van projecten is in 2024 ten minste € 45.000.
b. Aanvragen kunnen ingediend worden voor een bedrag tot maximaal € 1.000.

4. Voorwaarden

a. Indiener dient een volledig ingevulde aanvraag in te dienen inclusief begroting.
b. Er kunnen alleen aanvragen worden ingediend voor activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden.
c. Alleen activiteiten die nog niet gefinancierd zijn komen voor een aanvraag in aanmerking. Cofinanciering bij verschillende fondsen is wel mogelijk. Dit dient gemeld te worden in de aanvraag.
d. Projecten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk. Exploitatietekorten, vaste salariskosten en dergelijke zijn van steun uitgesloten. Vrijwilligersgroepen en beschermers kunnen wel financiering aanvragen voor de inzet van professionals of experts. Dit fonds draagt maximaal € 75 incl. btw bij in het uurtarief van de professionele uitvoering.
e. Projectvoorstellen in strijd met wettelijke bepalingen worden niet meegenomen.
f. Materiaal. Niet: Materiaal eenmalig gebruik. Wel: investering in meerjarig te gebruiken materiaal. Plantgoed: biologisch en inheems (check bomen-, struiken- en plantenlijst hier).
g. Inzet professionals. Wel: een investering in vrijwilligers (kennis, ontmoeting) en de samenwerkingsstructuren. Niet: eenmalige inzet zonder doorwerking.

5. Procedure

a. Een verzoek tot financiële bijdrage kan worden ingediend tot uiterlijk 30 november 2024.
De regeling wordt eerder gesloten als het budget op is.
b. Een verzoek tot financiële bijdrage wordt per mail ingediend bij de secretaris van het fonds.
c. Een aanvraag bevat een projectvoorstel met een begroting.
d. Door inschrijving gaat de aanvrager akkoord met de voorwaarden van het Stimuleringsfonds Samen voor onze leefomgeving.
e. De aanvragen worden doorlopend beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De indiener hoort binnen zes weken of de aanvraag is toegekend.
f. Na honorering van een project stuurt de stuurt de indiener een factuur/betaalverzoek naar de secretaris zodat het bedrag kan worden overgemaakt naar de gewenste rekening.
g. De jury houdt bij de beoordeling van aanvragen rekening met de volgende criteria:

  • Het projectvoorstel is realistisch en het project haalbaar binnen de beschikbare tijd en budget.
  • De gekozen aanpak in het project om bij te dragen aan de kwaliteit van de groene leefomgeving.
  • Er wordt samenwerking opgestart of versterkt tussen verschillende vrijwilligersgroepen.

h. Over de uitslag en toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen een afwijzing (of toekenning) kan geen bezwaar worden gemaakt.

6. Uitvoering activiteiten

a. Het bedrag moet binnen 1 jaar na toekenning zijn besteed.
b. De indiener is verplicht om vertraging in de uitvoering onmiddellijk te melden, en een schriftelijk verzoek tot uitstel bij de secretaris in te dienen.

7. Verantwoording en communicatie

a. Na realisatie van het project wordt een beknopt inhoudelijk en financieel verslag overlegd van de resultaten via het ‘formulier eindrapportage’ dat voor dat doel wordt verstrekt. De financiële eindverantwoording (overzicht daadwerkelijke uitgaven en kopieën van facturen/bonnen) moet binnen 2 maanden na afloop van het project bij de secretaris zijn ingediend.
b. Eventuele communicatie uitingen worden gedeeld met Groene Bondgenoten via info@groenebondgenoten.nl
c. In alle uitingen van de subsidieaanvrager staat dat deze financieel mede wordt ondersteund door Groene Bondgenoten met dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Download hier de richtlijn met bijbehorende logo’s.
d. Desgevraagd wordt – in overleg – meegewerkt aan PR-acties en communicatie-uitingen van Groene Bondgenoten en de Nationale Postcode Loterij over het project.